Ustanove i neprofitne organizacije

Ustanova je pravna osoba koja može imati svoje organizacijske dijelove – podružnice koje mogu imati različite nazive (npr. odjel, zavod, centar i sl.). Podružnice nemaju pravnu osobnost. One mogu sudjelovati u pravnom prometu.

Ustanova može imati različite osnivače. Ustanovu može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba ako za obavljanje određene djelatnosti ili za određene  ustanove nije  zakonom drukčije određeno.
 

Neprofitne organizacije - udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.