FINA će naplaćivati javnu objavu godišnjih financijskih izvješća

Prema Pravilniku o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 126/11.), Financijska će agencija od 1. siječnja 2012. naplaćivati naknade za javnu objavu godišnjih financijskih izvješća.

Naplaćivati će se naknade poduzetnicima za javnu objavu dokumentacije za financijska izvješća zaprimljene u Registru i to one dokumentacije koja se dostavlja na papiru ili u elektroničkom obliku na nekom od nositelja podataka (disketa, CD, USB stick).

Za sve klijente WV knjigovodstva, naknada se neće naplaćivati budući da WV d.o.o. dokumentaciju klijenata već nekoliko godina predaje isključivo elektroničkim putem preko e-Fina kartice.